Counterfactual Learning for Recommender System (RecSys 2020)

RecSys 2020

Counterfactual Learning for Recommender System (RecSys 2020)

Oct 09, 2020
|
95 views
Details
Zhenhua Dong;Hong Zhu;Pengxiang Cheng;Xinhua Feng;Guohao Cai;Xiuqiang He;Jun Xu;Jirong Wen: Counterfactual Learning for Recommender System. In RecSys 2020

Comments
loading...