ICCV19: Oral Session 2.1B - Low Level Vision

ICCV 2019

Details
Link to indexed video: https://conftube.com/video/HwMWViC08Zc 1. Wavelet Domain Style Transfer for an Effective Perception-Distortion Tradeoff in Single Image Super-Resolution Xin Deng, Ren Yang, Mai Xu, Pier Luigi Dragotti https://conftube.com/video/HwMWViC08Zc?tocitem=2 2. Toward Real-World Single Image Super-Resolution: A New Benchmark and a New Model Jianrui Cai, Hui Zeng, Hongwei Yong, Zisheng Cao, Lei Zhang https://conftube.com/video/HwMWViC08Zc?tocitem=9 3. RankSRGAN: Generative Adversarial Networks With Ranker for Image Super-Resolution Wenlong Zhang, Yihao Liu, Chao Dong, Yu Qiao https://conftube.com/video/HwMWViC08Zc?tocitem=17 4. Progressive Fusion Video Super-Resolution Network via Exploiting Non-Local Spatio-Temporal Correlations Peng Yi, Zhongyuan Wang, Kui Jiang, Junjun Jiang, Jiayi Ma https://conftube.com/video/HwMWViC08Zc?tocitem=31 5. Deep SR-ITM: Joint Learning of Super-Resolution and Inverse Tone-Mapping for 4K UHD HDR Applications Soo Ye Kim, Jihyong Oh, Munchurl Kim https://conftube.com/video/HwMWViC08Zc?tocitem=38 6. Dynamic PET Image Reconstruction Using Nonnegative Matrix Factorization Incorporated With Deep Image Prior Tatsuya Yokota, Kazuya Kawai, Muneyuki Sakata, Yuichi Kimura, Hidekata Hontani https://conftube.com/video/HwMWViC08Zc?tocitem=42 7. DSIC: Deep Stereo Image Compression Jerry Liu, Shenlong Wang, Raquel Urtasun https://conftube.com/video/HwMWViC08Zc?tocitem=52 8. Variable Rate Deep Image Compression With a Conditional Autoencoder Yoojin Choi, Mostafa El-Khamy, Jungwon Lee https://conftube.com/video/HwMWViC08Zc?tocitem=64 9. Real Image Denoising With Feature Attention Saeed Anwar, Nick Barnes https://conftube.com/video/HwMWViC08Zc?tocitem=77 10. Noise Flow: Noise Modeling With Conditional Normalizing Flows Abdelrahman Abdelhamed, Marcus A. Brubaker, Michael S. Brown https://conftube.com/video/HwMWViC08Zc?tocitem=86 11. Bottleneck Potentials in Markov Random Fields Ahmed Abbas, Paul Swoboda https://conftube.com/video/HwMWViC08Zc?tocitem=97 12. Seeing Motion in the Dark Chen Chen, Qifeng Chen, Minh N. Do, Vladlen Koltun https://conftube.com/video/HwMWViC08Zc?tocitem=107 13. SENSE: A Shared Encoder Network for Scene-Flow Estimation Huaizu Jiang, Deqing Sun, Varun Jampani, Zhaoyang Lv, Erik Learned-Miller, Jan Kautz https://conftube.com/video/HwMWViC08Zc?tocitem=113

Comments
loading...