KRED: Knowledge-Aware Document Representation for News Recommendations (RecSys 2020)

RecSys 2020

KRED: Knowledge-Aware Document Representation for News Recommendations (RecSys 2020)

Oct 09, 2020
|
27 views
Details
Danyang Liu;Jianxun Lian;Shiyin Wang;Ying Qiao;Jiun-Hung Chen;Guangzhong Sun;Xing Xie: KRED: Knowledge-Aware Document Representation for News Recommendations. In RecSys 2020

Comments
loading...