Zero-shot Text Classification via Reinforced Self-training

ACL 2020

Zero-shot Text Classification via Reinforced Self-training

Jul 05, 2020
|
33 views
Details
Speakers: Zhiquan Ye, Yuxia Geng, Jiaoyan Chen, Jingmin Chen, Xiaoxiao Xu, Suhang Zheng, Feng Wang, Jun Zhang, Huajun Chen

Comments
loading...